top of page

מפה 1

אפר"ת

Heading 5
cover.JPG
Heading 5

:כתבו לעצמכם במחברת
?כיצד אתם מתנהגים באירוע הזה בדרך כלל
?מהי התגובה שלכם באירוע הזה

תבו לעצמכם במחברת
כיצד השתנתה ההתנהגות בעקבות
?שינוי הפרשנות
כיצד תרצו לפעול בפעם הבאה
? שאירוע דומה יקרה

bottom of page